نظریه مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری

197 شماره 56هفته دادگستری صفحه 17

آیا دعوی جلب ثالث نیز هزینه دادرسی دارد؟
با توجه بمواد28و281 قانون آئین دادرسی مدنی که در ذیل درج می گردد:
ماده 28 هر دعوی که در اثناء رسیدگی بدعوی دیگری ازطرف مدعی یا مدعی علیه یا شخص ثالثی یا از طرف متداعیین اصلی برثالث اقامه شود دعوی طاری نامیده میشود و این دعوی اگر بادعوی اصلی ناشی از یک منشاء باشد و یابادعوی اصلی ارتباط کامل داشته باشددر دادگاهی اقامه میشود که دعوی اصلی در آنجا اقامه شده است مگراینکه دعوی طاری از صلاحیت ذاتی دادگاه خارج باشد در اینصورت اگر رسیدگی به دعوی اصلی متوقف برسیدگی دعوی طاری باشد دعوی صلی موقوف میماند تا دعوی طاری در دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به آن را دارد خاتمه پذیرد.
ماده 281 شخص ثالثی که جلب میشودمدعی علیه محسوب وتمام مقررات راجعه بمدعی علیه درباره او جاری است هرگاه بر دادگاه محرزشودکه جلب ثالث بمنظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است میتواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلی تفکیک نموده بهریک علیحده رسیدگی کند چنانچه بر دادگاه محرز شود که جلب شخص ثالث با تبانی مجلوب برای اطاله رسیدگی اقامه شده در صورت محکومیت جالب به بیحقی دادگاه مکلف است علاوه بر خسارات قانونی او را بدو برابر هزینه دادرسی بنفع دولت محکوم نماید.
در مورد سئوال فوق کمیسیون مشورتی آئین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ 22/12/1346 چنین اظهارنظرکرده است :
دعوی جلب ثالث یکنوع دعوی طاری است که بر طبق ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی با دعوی اصلی تواما" رسیدگی میشودو یا دادگاه بموجب ماده 281 قانون مزبور علیحده به آن رسیدگی مینماید و بهرحال خواسته دعوی جلب ثالث بایدمعین باشدوتمبر قانونی هم به دادخواست الصاق گردد و جریمه مقرر درماده 281 قانون مزبور با هزنیه دادرسی دعوی جلب ثالث که مقدمتا"باید تادیه شود ارتباطی ندارد.

مرجع :مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری درزمینه
مسائل مدنی ضمیمه مجله حقوقی وزارت دادگستری
ازانتشارات دفترتحقیقات ومطالعات وزارت دادگستری
باهمکاری آقایان محمودسلجوقی یداله امینی

112
نوع :
2
شماره انتشار :
197
تاریخ تصویب :
1346/12/22
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :
منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)