• شماره تماس

    08743228301 - 09183741932

  • آدرس

    سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم

مطالب و مقالات بخش قوانین

رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389 2 15

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389 2 15

رای شماره 1185 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه دویست و هشتاد و پنجمین جلسه شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1389 2 15

ادامه مطلب ...

رای شماره 308 2 هیات عمومی دویان عدالت ادری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دسوان عدالت اداری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 308 2 هیات عمومی دویان عدالت ادری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دسوان عدالت اداری

رأی شماره 308 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 308ـ 1394 3 18 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب آن

ادامه مطلب ...

رای شماره 325 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 325 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 325 2 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع درخواست اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره 321 الی 326 ـ 1395 5 12 هیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده به زمان تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره 17139 ت50408ک-1393 2 20 و 72392 ت50918ک 1393 6 29 وزیران عضو شورای هماهنگی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 856 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه های شماره 17139 ت50408ک-1393 2 20 و 72392 ت50918ک 1393 6 29 وزیران عضو شورای هماهنگی

رأی شماره 856 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبههای شماره 17139 ت50408ک ـ 1393 2 20 و 72392 ت50918ک ـ 1393 6 29 وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

ادامه مطلب ...

رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 800 94 39720-1394 6 29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 861 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 800 94 39720-1394 6 29 اداره کل تامین اجتماعی خراسان رشوی(شعبه تربت حیدریه )

رأی شماره 861 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 800 94 39720 ـ 1394 6 29 اداره کل تأمین اجتماعی خراسان رضوی (شعبه تربت حیدریه)

ادامه مطلب ...

رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

رای شماره های 742 الی 744 و 825 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ضرورت درج رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت

ادامه مطلب ...

رای شماره 769 هیات عمومی دبوان عدالت اداری با موضوع الف - ابطال تبصره اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388 1 24 شورای اسلامی شهر راور

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 769 هیات عمومی دبوان عدالت اداری با موضوع الف - ابطال تبصره اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388 1 24 شورای اسلامی شهر راور

رأی شماره 769 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع الف ـ ابطال اطلاق تبصره 2 و 3 مصوبه مورخ 1388 1 24 شورای اسلامی شهر راور از تاریخ تصویب ب ـ ابطال ماده 24 و تبصرههای دیگر آن مبنی بر تعیین جدول دریافت درصد رایگان تأسیسات شهری

ادامه مطلب ...

رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 770-771 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه

رأی شماره 771ـ 770 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 22 و کلیه بندهای ذیل آن از تعرفه عوارض محلی سال 1391 مصوب شورای اسلامی شهر میانه مبنی بر واگذاری قسمتی از ملک و عوارض به شهرداری برای تغییر کاربری و تفکیک

ادامه مطلب ...

رای شماره 772 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 772 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 5 مصوبه دویست و چهاردمین جلسه هیات مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر

رأی شماره 772 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند5 مصوبه دویست و چهاردهمین جلسه هیأت مدیره سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر ماهشهر از تاریخ تصویب

ادامه مطلب ...

رای شماره 806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 1391 2 25-91 2 51 1383 سرپرست مدیریرت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 806 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 1391 2 25-91 2 51 1383 سرپرست مدیریرت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند

رأی شماره 806 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 91 2 51 1383ـ 1391 2 25 سرپرست مدیریت بازرگانی سازمان منطقه آزاد اروند

ادامه مطلب ...

رای شماره 807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1391 10 20-60217130 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 807 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1391 10 20-60217130 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت

رأی شماره807 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره60 217130 ـ1393 10 20 معاون توسعه بازرگانی داخلی وزارت صنعت٬ معدن و تجارت مبنی بر عدم صدور مجوز برای نانواییهای جدید

ادامه مطلب ...

رای شماره های 809-808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1-ابطال بندهای 1 و3 بخشنامه شماره 410 2988-1370 11 5 سازمان اوقاف و امور خیریه

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 809-808 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1-ابطال بندهای 1 و3 بخشنامه شماره 410 2988-1370 11 5 سازمان اوقاف و امور خیریه

رأی شمارههای 809 ـ 808 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع 1ـ ابطال بندهای 1 و 3 بخشنامه شماره 410 2988 ـ 1370 11 5 سازمان اوقاف و امور خیریه از تاریخ تصویب 2ـ ابطال بند الف و حکم مقرر در شق ب بند 1 قسمت ب بخشنامه شماره 91 233832 ـ 1391 3 17 سازمان اوقاف و امور خیریه 3ـ عدم ابطال بند 2 قسمت ب بخشنامه شماره 91 933832ـ اوقاف سازمان 17 3 1391

ادامه مطلب ...

رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 817 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست

رأی شماره817 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع شهرداری در صدور پروانه ساختمان ملزم به اعطای پروانه با حداکثر تراکم نیست و الزام قانونی در این خصوص وجود ندارد

ادامه مطلب ...

رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 697 و 698 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان در خصوص اخذ عوارض حق تفکیک

رأی شمارههای 697 و 698 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بازرگان درخصوص اخذ عوارض حق تفکیک

ادامه مطلب ...

رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهره برداری و افتتاحیه

رأی شماره 680 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمتهای تعیین عوارض بهرهبرداری و افتتاحیه٬ عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانکها خلاف قانون است

ادامه مطلب ...

رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 683 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان در خصوص عوارض تابلو

رأی شماره 683 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 1 و 2 مصوبه چهارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کاشان درخصوص عوارض تابلوها

ادامه مطلب ...

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری

رأی شماره 706 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 14 از ضوابط و مقررات طرح تفصیلی شهر نوشهر

ادامه مطلب ...

رای شماره های 699 الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهش

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 699 الی 704 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای،همدان،شهر قدس،صفادشت،ملارد،شهریار،شهرجدیدهش

رأی شمارههای 699 الی 704 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شورای اسلامی شهرهای همدان٬ شهرقدس٬ صفادشت٬ ملارد٬ شهریار و شهرجدید هشتگرد درخصوص وضع عوارض تغییرکاربری

ادامه مطلب ...

رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 2 1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 678 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 2 1 سیصدوهشتادمین صورتجلسه فوق العاده دور سوم شورای اسلامی

رأی شماره 678 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 2 و 2 1 سیصد و هشتادمین صورتجلسه فوقالعاده دور سوم شورای اسلامی شهر مشکیندشت مورخ 1390 9 30 و ابطال بندهای 1ـ2 و 7 از ردیف 40 مصوبه چهارصد و هفتاد و هشتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1391 10 27

ادامه مطلب ...

رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1389 11 11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 681 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1389 11 11-22 شورای اسلامی شهر هندیجان

رأی شماره 681 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 22ـ 1389 11 11 شورای اسلامی شهر هندیجان

ادامه مطلب ...