• شماره تماس

    08743228301 - 09183741932

  • آدرس

    سقز، خ امام، روبروی داروخانه مرکزی ، ساختمان پزشکان میلاد ، طبقه دوم

مطالب و مقالات بخش قوانین

رای شماره 321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 46 از مصوبه شماره 501 4-1392 11 14 شورای اسلامی شهر فلاورجان

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 321 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه 46 از مصوبه شماره 501 4-1392 11 14 شورای اسلامی شهر فلاورجان

رأی شماره ٣٢١ ھیأتعمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه46 از مصوبه شماره 4 5٠١ـ١٣٩٢ ١١ ١4 شورای اسلامی شھر فلاورجان درخصوص تعیین عوارض در قبال آنتنھای اشخاص حقیقی یا حقوقی

ادامه مطلب ...

رای شماره های 360 و 319 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 شورای اسلامی شهر مشهد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 360 و 319 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و 7 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شمارهھای ٣6٠ و ٣١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و ٧ مصوبه شماره ٣ ٩٠ ٣6٩٠ ش ـ ١٣٩٠ ٨ ٢٨ شورای اسلامی شھر مشھد و تبصرهھای بندھای ٢6 و ٢٩ تعرفه عوارض سالھای ١٣٩4 و ١٣٩5 مصوب شورای اسلامی شھر حسنآباد ـ عدم ابطال مواد ١ و ٣ مصوبه شماره ٣ ٩٠ ٣6٩٠ ش ـ ١٣٩٠ ٨ ٢٨ مبنی بر امکان احداث ھرگونه ایستگاه مخابراتی یا نصب پایه، دکل و تأسیسات و تجھیزات مرتبط در معابر و فضاھای عمومی شھر ٣١ 4 ١٣٩6 ٩٢ ٢١6 ھـ ـ ٩5 66٨ ھـ شماره

ادامه مطلب ...

رای شماره 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 1393 10 7-2 18828 شواری اسلامی شهر کاشمر

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 320 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 1393 10 7-2 18828 شواری اسلامی شهر کاشمر

رأی شماره ٣٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ٢ ١٨٨٢٨ ـ ١٣٩٣ ١٠ ٧ شورای اسلامی شھر کاشمر با عنوان عوارض حق تشعشع به میزان ٠٠٠ ٠٠٠ ٢٠ ریال از ھر دکل مخابراتی با بخش خصوصی به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

ادامه مطلب ...

بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
بخشنامه وزارت تعاون در رابطه با ممنوعیت اخراج مادران کارگر در ایام شیردهی ابطال شد

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری دستورالعمل مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره شماره 49517-19 3 93 را خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد

ادامه مطلب ...

رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 317 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده28 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی

رأی شماره ٣١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده ٢٨ آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی منطقه شمال شرق کشور مصوب مورخ ١٣٨6 4 ٩ دوازدھمین نشست از دوره سوم ھیأت امناء به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 316 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای الف و ب تعرفه عوارض سال 1390 شهرداری یونسی

رأی شماره ٣١6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندھای الف و ب تعرفه عوارض سال ١٣٩٠ شھرداری یونسی مصوب شورای اسلامی شھر یونسی در خصوص تعیین عوارض حقالارض به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 273 الی 277 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حق الارض شوراهای اسلامی

رأی شمارهھای ٢٧٣ الی ٢٧٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض حقالارض شوراھای اسلامی شھرھای سفید سنگ، علیآباد کتول، اصفھان، یزد و شاھرود به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره 279 هیات عمومی دبوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123 ت48773ھ-1392 4 15 هیات وزیران

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 279 هیات عمومی دبوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 و 3 مصوبه شماره 88123 ت48773ھ-1392 4 15 هیات وزیران

رأی شماره ٢٧٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٢ و٣ مصوبه شماره ٨٨١٢٣ ت4٨٧٧٣ھـ ـ ١٣٩٢ 4 ١5 ھیأتوزیران

ادامه مطلب ...

رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال امتیاز ارزشیابی یالانه برای ایام لعد ار اجرایی شدن فصل دهم

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 272 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال امتیاز ارزشیابی یالانه برای ایام لعد ار اجرایی شدن فصل دهم

رأی شماره ٢٧٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اعمال امتیاز ارزشیابی سالانه برای ایام بعد از اجرایی شدن فصل دھم قانون مدیریت خدمات کشوری موجه و منطبق با قانون نیست

ادامه مطلب ...

رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 268 الی 270 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند یک از ماده 3 آیین نامه اجرایی

رأی شمارهھای ٢6٨ الی ٢٧٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند یک از ماده٣ آئیننامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ١٢ قانون نظام صنفی

ادامه مطلب ...

رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 267 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92 7 دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راهنمایی

رأی شماره ٢6٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٢ بخشنامه شماره ٢ـ ٧ ٩٢ دایره صیانت پیشگیری بازرسی پلیس راھنمایی و رانندگی ناجا تحت عنوان رعایت حقوق شھروندی

ادامه مطلب ...

رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1390 2 28-د 5989 23 سازمان امور مالیاتی کشور

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 266 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 1390 2 28-د 5989 23 سازمان امور مالیاتی کشور

رأی شماره ٢66 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 5٩٨٩ ٢٣٠ د ـ ١٣٩٠ ٢ ٢٨ سازمان امور مالیاتی کشور

ادامه مطلب ...

رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1388 7 21-ش 3 3273 شورای سلامی شهر مشهد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1388 7 21-ش 3 3273 شورای سلامی شهر مشهد

رأی شماره ٢٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣ ٣٢٧٣ ش ـ ١٣٨٨ ٧ ٢١ شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد

ادامه مطلب ...

رای شماره 239 هیات عمومی دیوانعدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 1393 1023-ش 4 93 12074 شورای اسلامی شهر مشهد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 239 هیات عمومی دیوانعدالت اداری با موضوع مصوبه شماره 1393 1023-ش 4 93 12074 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره٢٣٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره4 ٩٣ ١٢٠٧4 ش ـ١٣٩٣ ١٠ ٢٣ شورای اسلامی شھر مشھد مبنی بر منوط کردن صدور پروانه ساختمانی به انجام عملیات آمادهسازی اراضی توسط مالکان به لحاظ مغایرت با قانون ابطال میشود

ادامه مطلب ...

رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره های 244-243-242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و آیین نامه انتخابات

رأی شمارهھای ٢44ـ ٢4٣ـ ٢4٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مواد 6 و ٧ آئیننامه انتخاب اعضای ھیأتھای حلاختلاف و ھیأتھای تشخیص وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

ادامه مطلب ...

رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1388 7 21-ش 3 3273 شورای اسلامی شهر مشهد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 221 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 1388 7 21-ش 3 3273 شورای اسلامی شهر مشهد

رأی شماره ٢٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ٣ ٣٢٧٣ ش ـ ١٣٨٨ ٧ ٢١ شورای اسلامی شھر مشھد درخصوص افزایش تراکم ساختمانی در مناطق ١ ،٩ و ١١ شھرداری مشھد

ادامه مطلب ...

رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 1393 11 7-93297425 بانک مرکزی

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 214 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 1393 11 7-93297425 بانک مرکزی

رأی شماره٢١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره٩٣ ٢٩٧4٢5 ـ١٣٩٣ ١١ ٧ بانک مرکزی در قسمتی که بانکھای خصوصی نیز مشمول پرداخت نیم درصد از درآمد خود به حساب خزانه در اجرای قانون تھیه مسکن برای افراد کم درآمد میشوند و ابطال بخشنامه نسبت به غیر بانکھا

ادامه مطلب ...

رای شماره 205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 1393 2 7 شورای اسلامی شهر تنکابن

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 205 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 3 مصوبه شماره 1393 2 7 شورای اسلامی شهر تنکابن

رأی شماره ٢٠5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٣ مصوبه شماره ٣٢ ـ ١٣٩٣ ٢ ٧ شورای اسلامی شھر تنکابن

ادامه مطلب ...

رای شماره 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 204 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض حق الثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به ماخذ هشت درصد

رأی شماره ٢٠4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض حقالثبت اسناد رسمی و تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی به مأخذ ھشت درصد (٨ (%مصوب شورای اسلامی شھر اراک مورد عمل برای سالھای ١٣٨٩ لغایت ١٣٩٣

ادامه مطلب ...

رای شماره 200 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ 1393 9 6 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان جهرم

ارسالی توسط علیرضا شریفی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 200 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال هفتمین صورتجلسه مورخ 1393 9 6 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان جهرم

رأی شماره ٢٠٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ھفتمین صورتجلسه مورخ ١٣٩٣ ٩ 6 کمیسیون نظارت بر سازمانھای صنفی شھرستان جھرم ابلاغی به شماره ١١5 ٣٢٠٨٠ ـ ١٣٩٣ ٩ ١٢ رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت شھرستان جھرم

ادامه مطلب ...