تصویب نامه در خصوص لغو طرح مهر آفرین

تصویب نامه در خصوص لغو طرح مهر آفرین

شماره130945/ت48702هـ                                                           28/7/1392

تصویب‌نامه در خصوص لغو طرح مهرآفرین

وزارت کشور ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور

هیئت وزیران در جلسه مورخ 21/7/1392 بنا به پیشنهاد 12800/92/200 مورخ 15/7/1392 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

1 ـ تصویب‌نامه شماره176441/ت48702هـ مورخ 30/9/1391 موضوع طرح مهرآفرین و کلیه پیوست‌ها و اصلاحات و الحاقات بعدی آن لغو می‌شود.

2ـ اقداماتی که در دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها حسب مورد، قبل از تاریخ ملغی‌الاثرشدن هر یک از بندهای تصویب‌نامه فوق و اصلاحات و الحاقات بعدی آن با توجه به نظرات رییس مجلس شورای اسلامی و با رعایت قوانین و مقررات انجام شده است، با تشخیص معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور صحیح تلقی می‌شود.

3ـ با توجه به بند (124) قانون بودجه سال 1392 کل کشور، هرگونه استخدام در دستگاههای اجرایی با رعایت ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره (1) ماده (51) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و سایر قوانین و مقررات مربوط صورت می‌گیرد.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

منبع : روزنامه رسمی