رای شماره های 1812 , 1817 الی 1819 , 1823 الی 1828 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨١٢ مورخ ١٣٩٧ ٩ ١٣ با موضوع «١٨١٢،١٨١٧ الی ١٨١٩ ،١٨٢٣ الی ١٨٢٨ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

آرای ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
مرجع تصویب: ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
شماره ویژه نامھ: ١١٣٣
شنبھ،١٨ اسفند ١٣٩٧
سال ھفتاد و پنج شماره ٢١۵۵٣
رأی شماره ھای ١٨١٢ ،١٨١٧ الی ١٨١٩ ، ١٨٢٣ الی ١٨٢٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
١۶/١١/١٣٩٧ ٩٧٠٢۶١۴ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨١٢ مورخ ١٣٩٧/٩/١٣ با موضوع: «١٨١٢،١٨١٧ الی ١٨١٩ ،١٨٢٣ الی ١٨٢٨ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
١٣/٩/١٣٩٧ : دادنامه تاریخ
١٨٢٨ الی ١٨٢٣ ،١٨١٩ الی ١٨١٧ ،١٨١٢ : شماره دادنامه
٩٧/٢٨٨١ الی ٩٧/٢٨٧۶ و ٩٧/٢۶١٧ ،٩٧/٢۶١۶ ،٩٧/٢۶١٩ ،٩٧/٢۶١۴ : شماره پرونده

اعلام کننده تعارض: آقایان سعید ھدایتی، شھریار صفری راد، حسین مھرزاد خسمخی، فرزاد بیگی خیرنجانی، باقری زیاری (معاون قضایی دیوان عدالت اداری)، ولی اله حیدرنژاد، محمد محمودی کھنه گورابی، رسول طایی زاده، محمدرضا تقوی سرشت، صمد عبادیان، محسن محدث( مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه)

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است :

الف : شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٠٠٩٩٨٠٩٠٠٠۵٢٧٨٨ با موضوع دادخواست آقای سعید ھدایتی به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی و به خواسته الزام خوانده به تمامی حقوق و مزایای عقب افتاده از تاریخ بازنشستگی ١٣۶٩/۶/١٨ به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠۶٠٠١۵٧ـ ١٣٩١/١/٢٧ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

شاکی اعلام داشته اینجانب آزاده جانباز ٢۵ %جنگ تحمیلی بعد از رھائی از اسارت در کمیسیون تخصصی ١٢٠ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران از تاریخ ١٣۶٩/۶/١٨ بازنشسته تلقی گردیدم اما اولین پرداختی به اینجانب بابت بازنشستگی ١٣٨٨/١١ بـوده و از آن تاریخ (١٣٨٨/١١/٣٠) حقوق خود را دریافت می نمایم اما حقوق و مزایای عقب افتاده را از زمان بازنشستگی ١٣۶٩/۶/١٨ تقاضا دارم.

نظر به اینکه مشتکی عنه در لایحه تقدیمی در رابطه با رأی کمیسیون مزبور مبنی بر عطف به ماسبق نمودن آثار نظریه خود اذعان دارد فلذا خواسته شاکی به حق تشخیص داده می شود و مشتکی عنه ملزم است برابر مقررات مطالبه معوقات حقوق جانبازی نامبرده را از زمان رأی کمیسیون ماده ١٢٠ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران در حق شاکی پرداخت نماید. این رأی قطعی است.

در اجرای ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵/٣/٩ نسبت به دادنامه شماره ١۵٧ـ ١٣٩١/١/٢٧ صادره از شعبه مذکور، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٩٠۵٢٠٠٠٩٢ـ ١٣٩٢/٧/١۶ با استدلال ذیل چنین رأیی صادر کرده است:

با توجه به محتویات پرونده نظر به این که شاکی به عنوان آزاده جانباز براساس تصمیم کمیسیون ماده ١٢٠ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران از تاریخ ١٣۶٩/۶/١٨ بازنشسته گردیده است بنابراین نامبرده استحقاق دریافت حقوق بازنشستگی که از تاریخ مزبور دارا است با این وصف تعیین تاریخ تشکیل کمیسیون برای این منظور در دادنامه ١۵٧ـ ١٣٩١/٢/٢٧ شعبه ششم دیوان عدالت اداری مبنای قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه است، لذا ھیأت شعبه با اختیار حاصله از ماده ١٢٠ قانون تشکیلات و آیین دادسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ و با پذیرش اعمال ماده ١۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ ضمن نقض دادنامه موصوف حکم به ورود شکایت مطروحه و الزام سازمان مشتکی عنه به پرداخت حقوق بازنشستگی شاکی از تاریخ ١٣۶٩/۶/١٨ را صادر و اعلام می نماید.

این رأی قطعی است.

ب ـ شعبه ۵ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠۴٨۵٩۵ با موضوع دادخواست آقای حسین حسن زاده به طرفیت سازمان تأمین اجتماعی نیروھای مسلح و به خواسته الزام به پرداخت معوقات حقوق بازنشستگی از زمان استحقاق به موجب دادنامه شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠۵٠٠٠٣٠ ـ ١٣٩٣/١/١٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به اینکه طبق صورتجلسه شماره ٢٨٧٩ ـ ١٣٨٧/٢/٢ شورای عالی پزشکی وضعیت شاکی مشمول بند (ج) ماده ١٠٨ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران قرار گرفته لذا صرف شمول بند (ج) ماده ١٠٨ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران قرار گرفتن طبق صورتجلسه سه شورای مذکور از موجبات برقراری حقوق بازنشستگی از تاریخ مصدومیت نمی باشد زیرا تشخیص جانبازی و مشمول بند (ج) قرار گرفتن از موجبات برقراری حقوق از تاریخ آخرین نظریه کمیسیون ماده ١٢٠ قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران بوده که در قضیه مانحن فیه بر ھمین اساس اقدام شده است، بنابراین شکایت شاکی را غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مھلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

رأی مذکور به موجب رأی شماره ٩٣٠٩٩٧٠٩۵۵٢٠٠٧١۶ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٨ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/٩/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً : تعارض در آراء محرز است

ثانیاً: آثار نظریه کمیسیون ماده ١٢٠قانون ارتش جمھوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه وضعیت شخص منطبق با یکی از وضعیتھای ماده ١٠٨ قانون یاد شده است از زمان صدور نظریه کمیسیون قابل اعمال است و دلیل قانونی وجود ندارد که آثار نظریه کمیسیون مذکور به پیش از تصمیم کمیسیون عطف شود. بنابراین رأی شعبه ۵ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٣٠٩٩٧٠٩٠٠۵٠٠٠٣٠ ـ ١٣٩٣/١/١٨ که در شعبه دوم تجدیدنظر تأیید شده و بر رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی با استناد به بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است .

منبع : روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران