رای شماره 1324 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره ١٣٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بھره مندی از فوق العاده ھمترازی با اعضای ھیأت علمی

رأی شماره ١٣٢4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض آراء برخی شعب دیوان عدالت اداری درخصوص شرایط بھره مندی از فوق العاده ھمترازی با اعضای ھیأت علمی

4/6/١٣٩٧ ٩٧/١٧٣5شماره

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١٣٢4 مورخ ١٣٩/5/١6 ٧ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٧/5/١6 شماره دادنامه: ١٣٢4 کلاسه پرونده: ١٧٣5/٩٧

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقایان علی مھرآوران و ایرج آقاملایی

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: به موجب ماده ٨ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت، مصوب ١٣٧٠/6/١٣ ،حقوق و فوق العاده شغل دارندگان مدارک تحصیلی دکتری و فوق لیسانس و مدارک ھمتراز از لحاظ استخدامی که در مراکز و یا واحدھای آموزشی، مطالعاتی و تحقیقاتی دستگاھھای مشمول آن قانون اشتغال به کار دارند، نباید از٨٠ درصد مجموع حقوق و فوق العاده شغل کارکنان مشابه مشمول قانون اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی کمتر باشد. در دستور العمل اجرایی ماده مزبور، چگونگی برخورداری کارکنان واجد شرایط از امتیاز ھمترازی با اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا تشریح شده است.

قسمت ج از بند ٣ ماده 6 این دستورالعمل، در خصوص ضوابط محاسبه تجربه قابل قبول کارمندان برای کسب امتیاز مذکور تصریح می کند که از کل سوابق مربوط و مشابه قبل از اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری، معادل تجربه قابل قبول بعد از اخذ مدرک تحصیلی قابل احتساب می باشد. با استناد به ھمین موارد، تعدادی از کارکنان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی که در طول خدمت موفق به اخذ مدرک کارشناسی ارشد شده اند، برای دریافت ھمترازی با اعضای ھیأت علمی دانشگاھھا و مؤسسات آموزش عالی و استفاده از حقوق و مزایای ناشی از آن، خواستار احتساب سوابق خود، قبل از اخذ مدرک کارشناسی ارشد شدند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠6١4٨6 با موضوع دادخواست خانم زھرا فدائی به طرفیت اداره آموزش و پرورش ناحیه ٧ مشھد و به خواسته تقاضای احتساب سنوات آموزشی تجربی مرتبط با مدرک فوق لیسانس به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠٣٠٣66٨ ـ ١٣٩١/١١/٢5 به شرح زیر رأی صادر کرده است: با توجه به اوراق و محتویات پرونده و مضمون لایحه دفاعیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی قبل از کسب مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و ھمترازی با ھیأت علمی با مدرک لیسانس در پست آموزش سابقه خدمت دارد به استناد بند ج ماده 6 دستورالعمل اجرائی ماده ١6 آیین نامه اجرائی ماده ٨ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت حکم به ورود شکایت شاکی مبنی بر احتساب سنوات آموزش مرتبط با مدرک فوق لیسانس جھت اعطای پایه سنواتی صادر و اعلام می گردد. ایــن رأی بر طبق ماده ٧ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٨5 قطعی است.

شعبه اول دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ٩١٠٩٩٨٠٩٠٠٠٣5٢٧6 با موضوع دادخواست آقای شھرام فرھنگی به طرفیت سازمان آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته احتساب دوره قبل از کارشناسی ارشد (لیسانس) به عنوان تجربه مشابه در پایه ھمترازی به موجب دادنامه شماره ٩١٠٩٩٧٠٩٠٠١٠٢٣46ـ١٣٩١/١١/٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با عنایت به محتویات پرونده و پاسخ واصله نظر به اینکه وفق بند ج ماده 6 دستورالعمل اجرائی ماده ٨ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣٧٠ موضوع ماده ١6 آیین نامه اجرائی قانون مذکور کل سوابق مربوط و مشابه قبل از اخذ مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری معادل تجربه قابل قبول بعد از اخذ مدرک تحصیلی قابل احتساب می باشد و مطابق بند ٢ـ٢ بخشنامه ٢/4٢/١٢5٩6 ـ ١٣٧4/٨/٧ موضوع باید در کمیته اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل مورد بررسی قرار گیرد بنابراین خواسته شاکی در حدی که طرح در کمیته مذکور با لحاظ بند ج فوق مطرح گردد موجه تشخیص و حکم به ورود آن صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ٣ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ٩٢٠٩٩٨٠٩٠٠٠٢٠6٠٣ با موضوع دادخواست آقای محمدعلی مھرآوران به طرفیت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی و به خواسته تقاضای احتساب سنوات آموزشی تجربی مرتبط با مدرک فوق لیسانس به موجب دادنامه شماره ١٩٣6 ـ ١٣٩٢/٩/١6 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه بر اساس قسمت ج بند ٣ ماده 6 دستورالعمل اجرائی ماده ٨ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣٧٠/6/١٣ مقرر گردیده سنوات تجربی قبل از مدرک فوق لیسانس در تعیین پایه ھای ھمترازی لحاظ و محاسبه گردد و با عنایت به اینکه شاکی قبل از اخذ مدرک فوق لیسانس و اعمال ماده ٨ قانون نظام ھماھنگ در پست آموزشی فعالیت داشته است حکم به ورود شکایت شاکی و الزام خوانده به لحاظ سنوات تجارب آموزشی شاکی مرتبط با مدرک فوق لیسانس صادر و اعلام می گردد. این رأی وفق ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مھلت (٢٠ (روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب  تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور شعبه اول تجدیدنظر به موجب دادنامه شماره ٨٠4 ـ ١٣٩4/4/٢4 به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه اولاً: به موجب ماده ٨ قانون نظام ھماھنگ پرداخت دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری که مشاغل تحقیقاتی و آموزشی فعالیت می کنند مشمول حکم ھمترازی ھستند و ھیچ دلالتی بر اینکه سوابق خدمت قبل از فوق لیسانس و دکتری به عنوان سابقه خدمت با مدارک مذکور تلقی شود در حکم قانون مذکور مشھود نیست و قسمت ج بند ٣ ماده 6 دستورالعمل با توجه به مفاد بند 4 ماده 4 ھمان دستورالعمل دلالتی بر احتساب سوابق خدمت با مدرک تحصیلی لیسانس جھت تعیین پایه ھمترازی ندارد بلکه مبین احتساب تجربی مشابه قبل از اخذ مدرک فوق لیسانس و دکتری جھت فوق العاده ھمترازی در بدو ارائه مدرک فوق لیسانس یا دکتری می باشد که این امر محقق نشده است و اعطای پایه برای دوران خدمت قبل از اخذ مدرک فوق لیسانس یا دکتری متناسب با مدرک فوق لیسانس و دکتری مغایر مفاد ماده ٨ قانون نظام ھماھنگ است، بنابراین با توجه به مراتب فوق ضمن پذیرش تجدیدنظر خواھی و نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد، رأی صادره قطعی است.

در خصوص دادخواست آقای ایرج آقا ملایی شعبه 4 دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١٣٣5 ـ ١٣٩٢/5/٣٠ حکم به وارد دانستن شکایت صادر کرده، لاکن در ھمین خصوص قبلاً شکایت نامبرده غیر وارد تشخیص شده بود با اعاده دادرسی اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی از رأی مذکور شعبه 4 دیوان عدالت اداری، رأی پیش گفته را طی دادنامه شماره ١٨٧٢ ـ ١٣٩٢/٩/٣٠ نقض می کند و در مقام رسیدگی به تجدیدنظر خواھی آقای ایرج آقا ملایی از رأی شماره ١٨٧٢ ـ ١٣٩٢/٩/٣٠ شعبه 4 دیوان عدالت اداری، شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ١44٢ـ١٣٩4/٧/٢5 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

نظر به اینکه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثری که زمینه نقض رأی معترض عنه را فراھم آورد ارائه نکرده و در صدور رأی مذکور مقررات قانونی رعایت شده است و با عنایت به اینکه ماده ٨ قانون نظام ھماھنگ پرداخت اصل پرداخت فوق العاده ھمترازی را منوط به داشتن مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکتری اعلام کرده است، لذا احتساب سوابق تجربی مشابه با مدرک لیسانس و اعطای پایه ھمترازی نسبت به آن مغایر قانون مذکور می باشد، لذا مستنداً به ماده ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواھی رأی معترض عنه تأیید می گردد، رأی صادره قطعی است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٧/5/١6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه قانونگذار به شرح ماده ٨ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ١٣٧٠ شرایط بھره مندی از فوق العاده ھمترازی با اعضای ھیأت علمی را منحصراً به داشتن مدرک فوق لیسانس یا دکتری منوط کرده است و لذا لحاظ سوابق تجربی برای اعطاء ھمترازی در واقع توسعه حکم قانونگذار است و با این اوصاف شق ج بند ٣ ماده 6 دستورالعمل اجرایی ماده ٨ قانون مذکور به لحاظ توسعه حکم قانونگذار قابل استناد نیست و با توجه به اینکه بند مذکور به موجب بخشنامه لاحق به شماره ١١/٢6٧6 ـ ١٣٧٨/4/٢6 لغو شده است، در نتیجه رأی شعبه اول تجدیدنظر به شماره دادنامه ٨٠4 ـ ١٣٩4/4/٢4 که به رد شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی