رای شماره 747 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 9 صورتجلسه مورخ 1395 3 25 مصوب شورای اسلامی شهر هشتگرد

رأی شماره ٧4٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند٩ صورتجلسه مورخ ١٣٩5 ٣ ٢5 مصوب شورای اسلامی شھر ھشتگرد

رأی شماره ٧4٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند٩ صورتجلسه مورخ ١٣٩5/٣/٢5 مصوب شورای اسلامی شھر ھشتگرد

٣٠/٨/١٣٩6 ٩5/٢٧/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٧4٧ مورخ ١٣٩6/٨/٩ با موضوع:

«ابطال بند٩ صورتجلسه مورخ ١٣٩5/٣/٢5 مصوب شورای اسلامی شھر ھشتگرد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

٩5/٢٧ : پرونده کلاسه ٧4٧ :دادنامه شماره ٩/٨/١٣٩6 : تاریخ

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ٩ صورتجلسه مورخ ١٣٩5/٣/٢5 مصوب شورای اسلامی شھر ھشتگرد

گردش کار : معاون حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواستی ابطال بند ٩ صورتجلسه مورخ ١٣٩5/٣/٢5 مصوب شورای اسلامی شھر ھشتگرد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان البرز و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبات شورای اسلامی ھشتگرد با قوانین و مقررات موضوعه که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاھھای اداری با قانون این سازمان مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است، ارسال می گردد به حکایت گزارش مزبور:

الف ـ شورای اسلامی شھر ھشتگرد به موجب بند (١ (بیست و چھارمین جلسه فوق العاده و رسمی مورخ ١٣٩٢/١٠/٣٠ اقدام به تصویب لایحه پیشنھادی شھرداری مبنی بر پرداخت چھار میلیارد ریال در وجه صندوق رفا ه کارکنان شھرداری ھشتگرد تحت عنوان وام قرض الحسنه نموده است در حالی که برابر بندھای ١4 و ٣٠ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران، مصوبات شورا می بایست با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شھرداری صورت پذیرد که با توجه به بند ١٨ بخشنامه بودجه سال ١٣٩٢ شھرداریھای کشور و بند ١٩ ماده 45 قانون شھرداری و نیز ماده 4٠ آیین نامه مالی شھرداریھا: «پرداخت و مصرف ھرگونه وام از محل اعتبارات جاری و عمرانی برای استفاده شخصی کارکنان ممنوع می باشد.»

ب ـ شورای اسلامی شھر مذکور به موجب بند (٩ (صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/٣/٢5 اقدام به تصویب و دریافت حق الجلسه حضور در کمیسیونھای شھرداری به صورت ثابت و ماھیانه و به مبلغ ١5/٠٠٠/٠٠٠ ریال نموده است که این امر برخلاف فراز دوم اصل ١5٣ قانون اساسی مبنی بر پرداخت ھر گونه وجه وفق قوانین و ماده ٨ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ٢ ماده 4٣ قانون استخدامی و بند ٧ اصلاح آیین نامه اجرایی اخیرالذکر در تاریخ ١٣٨5/٧/٣٠ و ھمچنین بند ٢ ماده ١١ آیین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات و امور مالی شورای شھر مبنی بر لزوم رعایت قوانین و مقررات در تصمیمات شورا و نیز مفاد مربوط به نحوه پرداخت ضوابط مالی بخشنامه بودجه مالی شھرداری کشور (بند ٢4 و ١٨ سالھای ١٣٩٣ ،١٣٩٢ (و ماده 4 آیین نامه اجرایی نحوه پرداخت حق جلسه اعضای شورای شھر می باشد.

ج ـ شورای شھر یاد شده به موجب بند (٣ (صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/١٢/6 و بند (١ (صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/٩/٢6 اقدام به تصویب پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونھای شھرداری (از جمله اعضای شورا) و نیز اعضای کمیته تطبیق مصوبات فرمانداری را نموده است  که مغایر با بند (ط) از فصل مربوط به تنظیم امور مالی قانون بودجه سال ١٣٧٧ و تبصره ٢٩ قانون بودجه سال ١٣44 کل کشور و نیز مغایر با فراز دوم اصل 5٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران می باشد.

بنا به مراتب بند (١ (بیست و چھارمین جلسه فوق العاده و رسمی مورخ ١٣٩٢/١٠/٣٠ ،بند (٩ (صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/٣/٢5 ،بند (٣( صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/١٢/6 و بند (١ (صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/٩/٢6 شورای اسلامی شھر ھشتگرد مغایر با فراز دوم اصل 5٣ قانون اساسی، بندھای ١4 و ٣٠ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور، بند ١٩ ماده 45 قانون شھرداریھا، بند (ط) از فصل مربوط به تنظیم امور مالی قانون بودجه سال ١٣٧٧ و تبصره ٢٩ قانون بودجه سال ١٣44 کل کشور و خارج از حدود و اختیارات  واضع تشخیص می گردد. خواھشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره (٢ (ماده (٢ (قانون تشکیل این سازمان موضوع در ھیأت عمومی آن دیوان مطرح و به طور فوق العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد. موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند. »

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«٩ـ در پاسخ به درخواست شماره ٢5/56٢5 ـ ١٣٩٣/٢/٢4 شھرداری ھشتگرد با عنایت به نامه شماره ٣/٣6٩٠ـ ١٣٩٣/٢/٣١ معاونت برنامه ریزی و اداری مالی فرمانداری شھرستان ساوجبلاغ و با توجه به قصد شھرداری نسبت به پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونھای ماده ١٠٠ و ٧٧ ،انجام، تحویل معاملات عمده و ناظر حراست، بند ٢٠ ماده 55 و کمیسیون فضای سبز ماھیانه مبلغ ١٢/٠٠٠/٠٠٠ ریال (معادل یک میلیون و دویست ھزار تومان) از محل ماده 5 ردیف ٢٠55١٠ وظیفه خدمات اداری و شھری به ھر یک از اعضا از ابتدا لغایت پایان سال جاری، لذا موضوع در جلسه شورا مطرح و با ٨ رأی موافق به شھرداری اجازه داده می شود نسبت به پرداخت مبلغ ١5/٠٠٠/٠٠٠ ریال (معادل یک میلیون و پانصد ھزار تومان) به عنوان حق الجلسه به ھر یک از اعضای کمیسیونھای مـاده ١٠٠ و ٧٧ ،انجـام، تحـویل معاملات عمده و ناظر حراست، بند ٢٠ ماده 55 و کمیسیون فضای سبز به صورت مـاھیانه از ابتدا لغایت پایان سـال جاری به استناد بند ٩ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی شھرھا ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. »

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ھشتگرد به موجب لایحه شماره ١٨/46٧/ش ـ ١٣٩5/٢/١٩ توضیح داده  است که:

« مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً، در خصوص دادخواست سازمان بازرسی کل کشور علیه شورای اسلامی شھر ھشتگرد تحت کلاسه شماره ٩4٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠5٨٠٠6١١ـ ١٣٩5/١/١6 موارد ذیل را جھت استحضار به عرض می رساند:

در خصوص بند الف مبنی بر پرداخت وام قرض الحسنه به صندوق رفاه کارکنان شھرداری به استحضار می رساند شورای اسلامی شھر  ھشتگرد با توجه به درخواست شماره ٢5/١٩٧٣٣ ـ ١٣٩٢/١٠/٢٣ شھرداری ھشتگرد منضم به تقاضای شماره ١٩٢٧5 ـ ١٣٩٢/١٠/١6 ھیأت مدیره صندوق رفاه کارکنان شھرداری ھشتگرد به استناد ماده 44 آیین نامه استخدامی کارکنان شھرداریھای کشور مصوب ١٣٨١/٨/١5 در جھت ایجاد تسھیلات رفاھی قرض الحسنه برای کارکنان و بند ١٣ ماده ٧6 قانون وظایف شورای اسلامی شھر نسبت به تصویب وام قرض الحسنه به مبلغ 4/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال معادل چھارصد میلیون تومان در وجه صندوق رفاه کارکنان شھرداری ھشتگرد اقدام نموده است که برابر مستندات موجود طی دو مرحله شھرداری مبلغ ٢/6٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال به صورت وام در وجه صندوق با بازپرداخت 6٠ ماھه واریز و تا مورخ ١٣٩5/5/٣١ مبلغ 5٨٨/٣٠٠/٠٠٠ ریال در وجه شھرداری مسترد گردیده است.

ضمناً در خصوص دریافت وام 6 نفر از اعضای شورای اسلامی از صندوق رفاه کارکنان شھرداری ھشتگرد برابر موافقت ھیأت مدیره صندوق و پس از واریز حق عضویت از سوی اعضای شورا به عنوان یک عضو حقیقی بـه مبلغ ٣٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال وام با بازپرداخت ٣٠ ماھه به ھر یک از نامبردگان پرداخت و تاکنون جمعاً مبلغ ٩٧٧/٩٢٨/4٠5 ریال را از محل وام اعضای شورا در وجه صندوق برابر مستندات منضم مستھلک گردیده است و مانده وام مبلغ ٨٢٢/٠٧١/5٩5 ریال می باشد که تا پایان سال جاری طی اقساط مورد توافق می بایست مسترد گردد.

در خصوص بند ب بابت پرداخت حق الجلسه حضور به اعضای کمیسیونھای شھرداری، ھمان گونه که مستحضرید، اعضای کمیسیونھای شھرداری متشکل از نماینده دادگستری، نماینده استانداری و نماینده شورای اسلامی شھر می باشد و ھر یک از اعضای یاد شده دارای حکم حقوقی متفاوت می باشند و ھمچنین به استناد ماده ١4 مکرر مصوب ١٣٨٢ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا عضویت در شورا افتخاری است و شغل محسوب نمی گردد، لذا فاقد حکم حقوقی بوده و صرفاً به میزان حضور در جلسات رسمی و فوق العاده شورا از محل اعتبارات شورای اسلامی بر اساس یک شصتم حقوق شھردار حق الجلسه دریافت می نمایند. لذا محاسبه حقالجلسه بر اساس ماده ٨ آیین نامه اجرایی قسمتی از تبصره ٢ ماده 4٣ قانون استخدامی و بند ٧ اصلاح آیین نامه اجرایی مورخ ١٣٨5/٧/٣٠ به دلایل زیر ممکن نیست:

الف) به دلیل تفاوت در احکام حقوقی ھر یک از اعضای کمیسیون در صورت اقدام برابر قانون مذکور حق الجلسات ھر یک از اعضا در قبال انجام کار مشابه مدت زمان مشابه متفاوت خواھد بود.

ب) به دلیل صراحت قانونی مبنی بر عضویت شورا در کمیسیونھای شھرداری، محاسبه حق الجلسه به دلیل نداشتن حکم حقوقی اعضای شورای اسلامی بر اساس قانون مذکور مقدور نمی باشد.

ج) اخذ حکم حقوقی قضات و نماینده استانداری جھت محاسبه حق الجلسه استانداری مقدور نمی باشد.

د) جلسات کمیسیون بعد از وقت اداری و خارج از وظایف ذاتـی محل خـدمت اعضای عضو کمیسیون بـوده، لذا محاسبه بر مبنای ماده  قانونی مذکور مقدور نمی باشد.

لذا شورای اسلامی شھر ھشتگرد بر اساس رویه کلیه شھرداریھا کشور و سنوات گذشته سالیانه بر اساس درخواست شھرداری نسبت به تصویب حق الجلسه اعضای کمیسیون با ھماھنگی فرمانداری شھرستان جھت ایجاد رویه مناسب و برابر در سطح کلیه شھرداریھای شھرستان اقدام می نماید.

در خصوص بند ج مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیونھای شھرداری در پایان سال جاری، به استحضار می رساند، بر اساس رویه کلیه شھرداریھا و سنوات گذشته پس از ھماھنگی با فرمانداری شھرستان به منظور تقدیر از ھمکاری اعضای کمیسیونھای شھرداری و با توجه به برگزاری جلسات فوق العاده و خارج از نوبت جھت تسریع در انجام امور کمیسیونھا، شورای اسلامی به استناد درخواست شھرداری، نسبت به تصویب یک حق الجلسه در پایان سال جاری به عنوان پاداش پس از کسر کسورات قانونی در وجه کلیه اعضای کمیسیونھا اقدام نموده است. لذا مراتب جھت استحضار به حضورتان ارسال می گردد. »

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٨/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

طبق تبصره ٢ ماده 4٣ قانون استخدام کشوری مصوب سال ١٣45 با اصلاحات بعدی، پرداخت حق حضور در جلسه و غیـره کارمنـدان در غیرسـاعات اداری مرتبط با شغل طبق آیین نامه ای که با پیشنھاد سازمان امـور اداری و استخدامـی و تصویب ھیأت وزیـران خواھد بـود و در ماده ٨ آیین نامه مذکور مدت حضور و حق الجلسه معین شده است و در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخابات شھرداران و اصلاحات بعدی مستند قانونی بر پرداخت حق الجلسه اعضای کمیسیونھای ماده ١٠٠ و ٧٧ قانون شھرداری و دیگر کمیسیونھایی که در شھرداری تشکیل می شود توسط شورای اسلامی شھر وجود ندارد، بنابراین بند ٩ مصوبه جلسه ١٣٩٣/٣/٢5 شورای اسلامی شھر ھشتگرد مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی