رای شماره 1447 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال مصوبه موضوع رای شماره 1395 12 24-1447 هیات عمومی

رأی شماره ١44٧ ٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تسری ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ١44٧ ـ ١٣٩5 ١٢ ٢4 ھیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

رأی شماره ١44٧/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تسری ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ١44٧ ـ ١٣٩5/١٢/٢4 ھیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

٢٧/٨/١٣٩6 ٩٢/4٧٢/ھـ شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ١44٧/٢ مورخ ١٣٩6/٨/٢ با موضوع:

«تسری ابطال مصوبه موضوع رأی شماره ١44٧ـ١٣٩5/١٢/٢4 ھیأت عمومی به زمان تصویب مصوبه در اجرای ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ «.جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت تاریخ: ١٣٩6/٨/٢ شماره دادنامه: ١44٧/٢ کلاسه پرونده: ھـ/4٧٢/٩٢

شاکی: آقای مجتبی اسلامی فر اداری.

موضوع شکایت و خواسته: درخواست اعمال ماده١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١44٧ـ١٣٩5/١٢/٢4 ھیأت عمومی و تسری ابطال مصوبه باطل شده شورای اسلامی شھر تھران به زمان تصویب آن گردش کار: آقای مجتبی اسلامی فر به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:

«احتراماً، اینجانب مجتبی اسلامی فر شاکی دادنامه شماره ١44٧ کلاسه پرونده 4٧٢/٩١ که از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ١٣٩5/١٢/٢4 منجر به صدور رأی گردیده است. از آنجا که مصوبه مذکور از زمان تصویب توسط شورای اسلامی شھر تھران منجر به تضییع حقوق عده کثیری از مردم و اجباراً پرداخت مبالغ ھنگفتی گردیده است، لذا جھت احقاق حقوق مردم استدعا دارم با اعمال ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری، ابطال به زمان تصویب مصوبه تسری داده شود.»

متن رأی شماره ١44٧ـ ١٣٩5/١٢/٢4 ھیأت عمومی که در آن نام آقای مجتبی اسلامی فر به عنوان شاکی قید شده به قرار زیر است: «نظر به اینکه مطابق بند ٣ ماده ١ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شھرسازی مصوب سال ١٣5٣ ،طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارھا و ضوابط کلی طرح جمع شھر، نحوه استفاده از زمینھای شھری در سطح محلات مختلف شھر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای ھر یک از آنھا تعیین می شود و براساس ماده 5 اصلاحی قانون تاسیس شورای عالی شھرسازی و معماری ایران مصوب ١٣٨٨ ،بررسی و تصویب طرحھای تفصیلی شھر و تغییرات آنھا در ھر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از سویی وظایف شوراھای اسلامی شھرھا در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧5 با اصلاحات بعدی آن تعیین شده است و در این ماده قانونی تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شھر پیش بینی نشده است به طریق اولی نمی تواند در این خصوص مبادرت به وضع قاعده و اخذ عوارض کند و با عنایت به اینکه به موجب ماده١٧4 قانون برنامه پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ ،از سال ١٣٩٠ وضع عوارض بر ارزش افزوده ناشی از طرحھای توسعه شھری توسط قانونگذار تجویز شده است، بنابراین بند ١ پیوست شماره 5 سند اصلی طرح جامع شھر تھران در سال ١٣٨6 و ماده ٢ مصوبه تعیین ضوابط مالی و اصلاح نحوه دریافت عوارض از املاک شھری در اجرای طرحھای تفصیلی جدید مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تھران تشخیص شد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»

در اجرای فراز دوم ماده ٣5 آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری موضوع به ھیأتھای تخصصی مربوطه ارجاع و با توجه به وصول نظریه اتفاقی ھیأت تخصصی مبنی بر ضرورت ابطال مصوبه از تاریخ تصویب پرونده در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩6/٨/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با عنایت به فراز دوم ماده ٣5 آیین نامه اداره جلسات ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص حکم بر ابطال مصوبات ابطال شده در رأی شمـاره ١44٧ـ ١٣٩5/١٢/٧ ھیأت عمـومی از زمان تصـویب آنھـا صـادر و اعلام می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : روزنامه رسمی