رای شماره 684 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1388 02 21-1 14593 200 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

رأی شماره 684 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1 14593 200 ـ 1388 02 21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

رأی شماره 684 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 1/14593/200 ـ 1388/02/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شماره هـ/983/95                                                                       1396/8/30

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 684 مورخ 1396/7/25 با موضوع:

«ابطال بندهای 4 و 5 بخشنامه شماره 200/14593/1 ـ 1388/2/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/7/25    شماره دادنامه: 684     کلاسه پرونده: 983/95

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: دیوان محاسبات کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 5 و 4 بخشنامه شماره 200/14593/1 ـ 1388/2/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

گردش کار: معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی ابطال بندهای 5 و 4 بخشنامه شماره 200/14593/1 ـ 1388/2/21 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً، در خصوص بخشنامه شماره 200/14593/1 ـ 1388/2/21 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع جداول امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری، به استحضار می رساند: وفق تصریح بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (1500) امتیاز و به دارندگان نشانهای دولتی تا (750) امتیاز تعلق می گیرد.

بنا به مراتب فوق بندهای (5) و (4) بخشنامه صدرالذکر از حیث افزایش سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به (1550) و دارندگان نشانهای دولتی به (800) امتیاز، خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب و مآلاً مغایر قانون ارزیابی می گردد.

علی ایحال بنا به مواد (12) و (13) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ابطال موارد بخشنامه صدرالذکر از زمان صدور مورد استدعاست.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«4ـ ایثارگران شاغل و همچنین ایثارگرانی که از تاریخ 1388/1/1 به استخدام دستگاههای اجرایی در می آیند حسب مورد ایثارگری به تصریح بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری، از امتیازات جدول شماره چهار (4) بهره مند می شوند:

جدول شماره چهار (4)

تبصره1: در صورتی که کارمند از اجتماع حالات ایثارگری برخوردار باشد، بالاترین امتیاز مربوط به یکی از آنها مبنای تعیین امتیاز قرار گرفته و بیست و پنج درصد (25%) از امتیاز حالات دیگر ایثارگری، به امتیاز ایثارگری وی اضافه خواهد شد، مشروط بر آن که امتیاز ایثارگری آنان از سقف (1550 امتیاز) تجاوز ننماید. امتیاز کارمندان ایثارگری که از تاریخ 1388/1/1 در دستگاههای اجرایی اشتغال می یابد نیز بر اساس ساز وکار مذکور محاسبه می شود در هر صورت میزان دریافتی ایثارگران که بابت ایثارگری در مقررات گذشته دریافت داشته اند، نباید کاهش یابد.

تبصره2: برای خدمت اداری در مناطق جنگ زده (موضوع بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (130) امتیاز در نظر گرفته می شود.

5 ـ به استناد بند (2) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز دارندگان نشانهای دولتی به شرح زیر تعیین می شود:

الف ـ دارندگان نشان عالی                                                   800 امتیاز

ب ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (1)                      650 امتیاز

ج ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (2)                       500 امتیاز

د ـ دارندگان نشان تخصصی و عمومی درجه (3)                       400 امتیاز

تبصره: در صورتی که کارمند دارای بیش از یک نشان دولتی باشد جمع امتیاز نشانهای دولتی با رعایت حداکثر سقف امتیاز (800 امتیاز) بلامانع است.

علی رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم برای طرف شکایت و پیگیری موضوع، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه ای از سوی مشتکی عنه واصل نشده است.             

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

وفق بند 2 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ایثارگری متناسب با درصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 1500 امتیاز و به دارندگان نشانهای دولتی تا 750 امتیاز تعلق می گیرد. نظر به اینکه در بندهای 5 و 4 بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور سقف امتیازات مذکور در خصوص ایثارگران به 1550 و دارندگان نشانهای دولتی به 800 امتیاز افزایش یافته و این امر مغایر قانون فوق الذکر و خارج از صلاحیت معاونت مذکور و ورود در حوزه تقنینی محسوب می شود، بندهای 5 و 4 بخشنامه مذکور مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود. با اعمال ماده 13 قانون پیش گفته و تسری ابطال بندهای 5 و 4 بخشنامه به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس